Những mục và điều khoản cam kết

Chính sách thông thường của PIA

Quá trình đăng ký học

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC HOÀN TIỀN.

Phần này đưa ra chính sách chi tiết về việc hoàn lại những khoản đặt cọc và học phí học viên đóng.

Trước khi khởi hành

Sau khởi hành

Những chính sách khác liên quan đến việc hoàn tiền

Trách nhiệm đối với sự cố và thiên tai

Gia hạn cho việc học và yêu cầu đối với các lớp học thêm

Thay đổi giáo viên, lớp học hoặc chương trình giảng dạy

Bằng chứng nhận tốt nghiệp

Ra khỏi khuôn viên trường và các ngày lễ

Thay đổi chương trình học

Quy định thông thường của trường

Các điều lệ

Ký tên. Tôi tuyên bố rằng tôi đồng ý với những quy định trên của PIA.